โรงเรียนอุทัย
11 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
29 23 52 0
90 102 192 0
88 78 166 0
85 86 171 0
42 76 118 0
38 76 114 5 23 28
รวม372441813 52328