โรงเรียนอุทัย
11 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล วันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
รวม0 0